رونق کشاورزی، اولویت ماست

همواره شرکت یاشیل شیمی سهند به دنبال ارتقائ کیفیت، کاهش زیست تخریب پذیری ترکیبات و در نهایت حفاظت محیط زیست در برابر آلودگی های سموم شیمیایی است.

این مجموعه با استفاده از بهترین و معتبرترین مواد اولیه از شاخص ترین تولیدکننده داخلی به ارتقا روز افزون کمی و کیفی فرآورده ها و به دنبال آن پیشرفت روز افزون کشاورزی و دستاورد کشاورزان زحمت کش می اندیشد.